ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18/01-03-2019 Απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: «IncreaseInnovativeBusinessinSea, Environment&Agricultureand IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CrossBorderCooperationProgramme CCI 2014 TC 16 I5CB 009», προϋπολογισμού 36.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 44.640,00 ΦΠΑ: 8.640,00).

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη